Profesjonalne doradztwo w zakresie oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich –
Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Mołdawia

W ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu utworzony został wspólny system oceny zgodności. W porównaniu do dotychczasowych krajowych systemów nastąpiło wiele istotnych zmian, które mają na celu zarówno podniesienie poziomu bezpieczeństwa wyrobów, jak i zlikwidowanie barier w handlu.

Dla wielu wyrobów obowiązują już ujednolicone dyrektywy Unii Celnej i wspólny, unijny system oceny zgodności. Jednak w przypadku niektórych grup wyrobów mają zastosowanie zarówno przepisy krajowe, jak i unijne, które funkcjonują równolegle.

Ponadto bez względu na wspólne unijne przepisy każde z państw członkowskich Unii Celnej może jednostronne zaostrzać przepisy i zmieniać procedury.

Ze względu na ciągłe zmiany, zachodzące na ww. rynkach w obszarze danego ustawodawstwa, planując eksport wyrobów do Rosji, Białorusi lub Kazachstanu należykażdorazowo zapoznać się zarówno z ustawodawstwem Unii Celnej, jak i z krajowymi aktami prawnymi. To samo dotyczy Ukrainy i Mołdawii.

Warto skonsultować się ze specjalistami jeszcze przed podpisaniem kontraktu na dostawę towarów. Dzięki temu uzyskasz informacje o wymaganiach, jakie wyrób powinien spełniać, czasie trwania procedury certyfikacji oraz kosztach.

Nieznajomość przepisów może spowodować powzięcie zobowiązań niemożliwych do wykonania.

Zadzwoń i dowiedz się

  • jakie kroki należy podjąć w celu wprowadzenia wyrobu na określony rynek eksportowy
  • jak należy rozumieć lub interpretować przepisy ustawodawstwa w zakresie oceny zgodności wyrobów
  • jakie wymagania musi spełnić wyrób
  • jakie oznakowanie ma zastosowanie do wyrobu
  • jakie są wymagania wobec dokumentacji wyrobu lub
  • jak nie narazić się organom nadzoru rynku.

Ze względu na różnorodność świadczonych usług oraz różny stopień złożoności merytorycznej zadań, każde zlecenie jest rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.
Proponowane formy współpracy: zlecenia jednorazowe lub stałe doradztwo na postawie umowy o współpracę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY